Regulamin

Przedszkolny konkurs plastyczny "Potworny zegarek Knock Nocky"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Potworny zegarek Knock Nocky” zwanego dalej „Konkursem” jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676-247- 57-33, reprezentowana przez Agnieszkę Karp-Szymańska - Prezesa Zarządu, zwany dalej Organizatorem.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma GRUPA ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ul. Wirażowej 119, NIP: 5223113927; REGON: 369494855, KRS: 0000718602, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Fundatorem.

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w toku Konkursu, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników poprzez publikację zmienionych postanowień Regulaminu w miejscu jego ogłoszenia.

4. Konkurs odbywa się w dniach od 5.10.2018 do 2.11.2018 roku.


5. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty (osoby fizyczne lub prawne) prowadzące przedszkola, reprezentowane przez uprawnione do tego osoby.

 

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

Przedmiotem Konkursu jest przeprowadzenie w przedszkolu zajęć edukacyjno-rozrywkowych  o czasie, których finałem będzie przygotowanie z udziałem dzieci wielkoformatowego projektu „Potwornego zegarka Knock Nocky”, zrobienie zdjęcia pracy i przesłanie go za pomocą formularza.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zegarka spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu i przyznanie nagród.

 

III. ZASADY KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) zorganizowanie zajęć z udziałem dzieci w przedszkolu podczas których zostanie przygotowany i sfotografowany  wielkoformatowy projekt "Potwornego zegarka Knock Nocky";
b) zgłoszenie udziału w Konkursie za pomocą formularza (zgłoszenie powinno obejmować: 1) dokładne dane placówki ze wskazaniem jej formy organizacyjnej i dokładnych danych adresowych, dane osoby lub osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz 2) informację o liczbie dzieci, które wzięły udział w zajęciach); 3) Przesłanie zdjęcia przygotowanego wspólnie z grupą projektu.

c) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i następuje poprzez przesłanie Organizatorowi w czasie trwania Konkursu kompletnego zgłoszenia, którym mowa w lit.b) powyżej.

 

2. Zgłoszenie do Konkursu wraz ze zdjęciem pracy konkursowej powinno zostać nadesłane nie później niż do dnia 2 listopada 2018 roku. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę.

 

3. Przystępując do udziału w Konkursie i przesyłając Organizatorowi zdjęcie pracy konkursowej osoba reprezentująca placówkę:

a) oświadcza, że praca konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa, dóbr ani praw (w szczególności autorskich i pokrewnych) osób trzecich;

b) oświadcza, że uzyskała zgody przedstawicieli (opiekunów prawnych) dzieci na udział w zajęciach i konkursie;

c) zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
d) oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na to, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie i/lub uprawnione organy w stosunku do organizatora lub współorganizatora uzasadnionych roszczeń związanych z rozpowszechnieniem pracy konkursowej w sposób określony w ust.3 lit.b
e) powyżej, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia takiej Pracy Konkursowej z Konkursu;
f) przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku podniesienia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń wynikających z zamieszczenia pracy konkursowej w portalach http://konkursknocknocky.pl/galeria-przedszkola

 

4. Zgoda, o której mowa w ust.3 lit. b) powyżej ma charakter niewyłączny, nieodpłatny i udzielona zostaje na okres trwania Konkursu oraz dalszych 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego rozstrzygnięcia.

 

5. Prace konkursowe będą umieszczone i prezentowane na stronie http://konkursknocknocky.pl/galeria-przedszkola przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 1 (jednego) roku po jego zakończeniu.

 

6. Spośród przesłanych zgłoszeń konkursowych Jury Konkursu dokona wyboru jednego zwycięzkiego zdjęcia, charakteryzujących się najciekawszą formą, estetyką i pomysłowością.

 

7. Rozwiązanie Konkursu i wybór zwycięskich prac nastąpi do dnia 7 listopada 2018 roku.

 

8. Jury stanowią pracownicy Organizatora.

 

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie: http://konkursknocknocky.pl/konkurs/id,15-zaprojektuj_potworny_zegarek.html w terminie do dnia 8 listpada 2018 roku.

 

10. Regulamin i dane kontaktowe są udostępnione na stronie: http://konkursknocknocky.pl/. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników poprzez publikację stosownej informacji na stronie http://konkursknocknocky.pl/regulamin.

 

IV. NAGRODY

 

1. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie przez fundatora wyjścia kulturalno-oświatowego o wartości do 2000zł dla zwycięzkiej grupy przedszkolnej.

 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadza Fundator Konkursu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w Konkursie lub wykluczyć z Konkursu bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub rezygnacji z jego rozstrzygnięcia z uwagi na niskie zainteresowanie Konkursem (tj. mniejszej niż pięć liczby zgłoszeń konkursowych).

4. Administratorem bazy danych zgłoszonych do tego konkursu jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul Felicjanek 10/17, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508225, NIP 676-247- 57-33, adres e-mail zapytania.konkursy@czasdzieci.pl (dalej: ADO)
Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

  • Z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem mailowym zapytania.konkursy@czasdzieci.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagrody.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ADO polegający na wykazaniu prawidłowości sposobu przeprowadzenia konkursu..
  • Odbiorcami danych osobowych będą  partnerzy ADO, w tym dystrybutor zegarków Knock Nocky – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie orazpodmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i hostingowe.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
  • Przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketing bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.

 

6. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Knock Nocky Konkurs © 2019 CzasDzieci.pl