Regulamin

Indywidualny konkurs plastyczny "Potworny zegarek Knock Nocky"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Potworny zegarek Knock Nocky” zwanego dalej „Konkursem” jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676-247- 57-33, reprezentowana przez Agnieszkę Karp-Szymańska - Prezesa Zarządu, zwany dalej Organizatorem.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma GRUPA ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ul. Wirażowej 119, NIP: 5223113927; REGON: 369494855, KRS: 0000718602, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Fundatorem.

 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w toku Konkursu, w tym dat trwania konkursu, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników poprzez publikację zmienionych postanowień Regulaminu w miejscu jego ogłoszenia.

 

II. ZADANIE i CEL KONKURSU

 

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu "Potwornego zegarka Knock Nocky".

 

2. Celem konkursu jest prezentacja prac oraz zdolności artystycznych dzieci w galerii konkursowej.


III. UCZESTNICY KONKURSU


1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-15 lat z opiekunami prawnymi.

 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy portalu CzasDzieci.pl.

 

3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia w galerii konkursowej na konkursknocknocky.pl, profilu CzasDzieci.pl na Facebooku, na stronie knocknocky.com, i na profilu Knock Nocky na Facebooku oraz Instagramie.


IV. ZGŁASZANIE PRAC


1. Zgłoszenie fotografii (jednej lub kilku [max 5] ) do konkursu odbywa się poprzez wgranie zrobionego osobiście zdjęcia na stronie internetowej Organizatora, tj. http://konkursknocknocky.pl/ramki/, oraz podanie adresu mailowego Uczestnika konkursu (w przypadku osób małoletnich adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).


2. O zgłoszeniu uczestnictwa decyduje data wysłania zdjęcia na stronę internetową wskazaną powyżej. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, które dotrą po terminie wskazanym w pkt IV.5 powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie.


3. Po przesłaniu zdjęcia, Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanego zdjęcia konkursowego.


4. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt IV.1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw do wizerunku osoby na zdjęciu, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do nadesłania zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na  jego publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w przeprowadzeniu Konkursu na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.


5. Czas trwania konkursu:
a) Etap wysyłania zgłoszeń: od 5.10.2018 r. do 30.10.2018
b) Etap głosowania: od 31.10.2018 do 6.11.2018
c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 12.11.2018 r.


6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.


7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęcia w galerii konkursowej.


V. OCENA PRAC

 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane oraz przyjęte do Konkursu zostaną zamieszczone w galerii konkursowej na stronie: http://konkursknocknocky.pl/galeria-rodzice/ i poddane głosowaniu czytelników. Równocześnie podlegają one ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które przyzna dodatkowe nagrody.


2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz zgodność z regulaminem.


3. Spośród nadesłanych zgłoszeń wygra 10 zdjęć z największą ilością głosów*, a Jury wybierze 10 zdjęć, która otrzyma nagrodę dodatkową. 


4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.


5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie konkursowej na portalu http://konkursknocknocky.pl/konkurs/, a zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną.

 

6. *Każdy uczestnik (weryfikowany na podstawie adresu email) może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od ilości nadesłanych zdjęć i ilości zdjęć które znalazły się w pierwszej 10 zdjęć z największą ilością głosów.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów.


VI. NAGRODY.


1. W konkursie do wygrania są:

 • Za zajęcie I-X miejsca w głosowaniu:
  ZESTAW: Zegarek Knocknocky + pakiet potwornych gadżetów.
 • Dodatkowe nagrody Jury (x10):
  ZESTAW: Zegarek Knocknocky + pakiet potwornych gadżetów.

 

2. Fundator zobowiązuje się rozesłać nagrody do zwycięzców w okresie nieprzekraczającym 3 tygodnie, licząc od dnia 12.11.2018.


VII. ODBIÓR NAGRÓD

 

1. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani o zdobytej nagrodzie drogą mailową.

 

2. Nagrody zostaną przesłane pocztą przez Fundatora, który ponosi koszty wysyłki, na podany adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora i Fundatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym konkursem.


5. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.


6. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie http://konkursknocknocky.pl/regulamin/ .


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).


4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul Felicjanek 10/17, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508225, NIP 676-247- 57-33, adres e-mail zapytania.konkursy@czasdzieci.pl (dalej: ADO)

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem mailowym zapytania.konkursy@czasdzieci.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagrody.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ADO polegający na wykazaniu prawidłowości sposobu przeprowadzenia konkursu..
 • Odbiorcami danych osobowych będą  partnerzy ADO, w tym dystrybutor zegarków Knock Nocky – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie orazpodmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i hostingowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
 • Przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketing bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji

 

5. Kontakt w sprawie konkursu: zapytania.konkursy@czasdzieci.pl


6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

Organizator
Kraków, 05.10.2018 r.

 

Knock Nocky Konkurs © 2019 CzasDzieci.pl